SÚŤAŽ

ŠTATÚT SÚŤAŽE

"Vianočná súťaž"

( ďalej len "Štatút" )

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže ( ďalej len "Organizátor" )
  Obchodné meno: Ľudmila Melicherčíková Mydláreň Ilúzia
  Sídlo: SNP 61/A, Žemberovce, 93502
  IČO: 43921507
  DIČ: 1078302467  
  Zapísaný v registri: OU-LV-OZP-2019/007463-2

  č.živnostenského registra 420-21097

 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 11.11.2020 do 13.12.2020 ( 18.00 hod. ). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov ( osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu ) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky. 
  Súťaže sa nemôže zúčastniť vyhlasovateľ súťaže -  Ľudmila Melicherčíková Mydláreň Ilúzia.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže: 1. dal "lajk" na príspevok o vianočnej súťaži, 2. napísal do komentu minimálne 3 ( slovom tri ) najobľúbenejšie mydlá z ponuky Ľudmila Melicherčíková Mydláreň Ilúzia, ktoré sú v ponuke na facebookovej stránke Mydláreň Ilúzia LM, alebo na webovej stránke www.ludmilka.eu
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je košík, ktorý obsahuje: 7 ( slovom sedem ) 100g mydiel podľa vlastného výberu, 2 ( slovom dva ) 60g srdiečkové mydlá a 1 ( slovom jeden ) šumivku do kúpeľa. Každé mydlo, srdiečkové mydlo a šumivka, ktoré si výherca súťaže vyberie po telefonickom dohovore, správou, alebo mailom musí byť z iného druhu a to podľa aktuálnej ponuky a dostupnosti produktov na sklade.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže ( 13.12.2020 - 18.00 hod. ) bude následne víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov cez generátor náhodných čísiel - nástroj "www.random.org". Priebeh žrebovania bude zaznamenaný vo forme videa, ktoré bude umiestnené na facebookovej stránke Mydláreň Ilúzia LM.  
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na tejto webovej stránke https://www.ludmilka.eu/sutaz/ a na facebookovej stránke Mydláreň Ilúzia LM. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  ( Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov ). Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.ludmilka.eu/ochrana-osobnych-udajov/
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Žemberovciach dňa 11.11.2020